ពិព័រណ៍សិក្សានៅបរទេសធំបំផុតប្រចាំឆ្នាំ ដែលជាផ្នែកមួយនៃសន្និបាតបញ្ញវន្តពិភពលោករៀបចំឡើងដោយស្ថាប័ន​ IDP Education នៅប្រទេសកម្ពុជា នឹងត្រូវបានប្រារព្ធឡើងតាមប្រព័ន្ធឌីជីថល ដើម្បីផ្តល់នូវឱកាសសម្រាប់សិស្ស និស្សិត និងអាណាព្យាបាលក្នុងការ ជួបពិភាក្សាជាមួយអ្នកតំណាងមកពីសា្ថប័នអប់រំជាង 50 ជុំវិញពិភពលោកដើម្បីស្វែងយល់អំពី
១ តម្លៃសិក្សា
២ ព័ត៌មានអាហារូបករណ៍
៣ លក្ខខណ្ឌចូលរៀន
៤ ជម្រើសសិក្សាដែលត្រឹមត្រូវ

សិស្ស និស្សិត និងមាតាបិតា ក៏អាចចូលរួមស្តាប់នូវការចែករំលែកពីបទពិសោធន៍របស់អតីតសិស្ស និងនិស្សិត ដែលជោគជ័យក្នុងវិស័យអាជីពនានា អំពីការរស់នៅ និងសិក្សានៅបរទេស ព្រមទាំងព័ត៌មាន និងគន្លឺះក្នុងការដាក់អាហារូបករណ៍។

ចុះឈ្មោះចូលរួមកម្មវិធី
ចំណាំ៖ អ្នកនឹងទទួលបានលីងសម្រាប់ចូលរួមកម្មវិធីក្រោយធ្វើ់ការចុះឈ្មោះ

ត្រកូល (Family Name) *
ឈ្មោះ (Given Name) *
អ៊ីម៉ែល (Email)
លេខទូរស័ព្ទ (Phone) *
ភេទ (Gender) *
ទីតាំងបច្ចុប្បន្ន Current Location *
កម្រិតសិក្សាបច្ចុប្បន្ន (Current Level of Study) *
ទិសដៅសិក្សាដែលពេញចិត្ត (Preferred Destination) *
មុខវិជ្ជាសិក្សាដែលពេញចិត្ត (Preferred Subject) *
សាលា ឬក្រុមហ៊ុន (School or Company) *
តើអ្នកសិក្សានៅសាលា​ ACE ដែរឬទេ? (Are you an ACE student?) *
តើអ្នកធ្លាប់ប្រលងតេស្តIELTS ហើយឬនៅ? Have you taken IELTS test? *
សូមជ្រើសរើសសាលាដែលអ្នកចង់ជួបពិភាក្សា (Preferred Institutions)*
ចំណាំ អ្នកអាចធ្វើការជ្រើសរើសសាលាចំនួន 7
Note: You can choose up to 7 institutions
 

ឈ្មោះឪពុកម្តាយ (Parent's Name)
លេខទូរស័ព្ទឪពុកម្តាយ (Parent's Phone)
Copyright © 2020 IDP Education